رونق کسب وکار در روستای حبیب آباد با ارائه دوره های آموزشی نوین...به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبرافزود: در راستای اشتغالزایی ورونق کسب کار درروستاهای شهرستان، جلسه ای با جابرزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان به همراه معاون جهاد کشاورزی بخش حبیب آباد در دفتر مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برگزارگردید.

علیرضا ملک پور گفت: با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود در بخش حبیب آباد، مقررگردید دوره های آموزشی نوین بصورت مشترک در روستاها و بویژه بخش حبیب آباد، دوره های کشت کار گلخانه ای، گیاهان دارویی، پرورش گلهای زینتی وآپارتمانی، همچنین پرورش ماهیان زینتی انجام پذیرد.تماس با ما